MAP 3

Místní akční plán III.

Projekt: Místní akční plán ORP Mělník III.

  • Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023053
  • Tento projekt je spolufinancován z EU.
  • Doba trvání projektu: 1.7.2022 - 30.11.2023
 
Anotace projektu:

Místní akční plán rozvoje vzdělávání je produktem spolupráce partnerů v území, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území. Místní akční plán je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Klíčové aktivity projektu MAP:
  1. Řízení projektu
  2. Místní akční plánování rozvoje vzdělávání III
  • Rozvoj a aktualizace MAP
  • Evaluace procesu místního akčního plánování
Výstupy MAP
  • dohoda o prioritách vzdělávání v území = Strategický rámec
  • prohlubování spolupráce aktérů v území
Kontaktní osoby projektu:

REALIZAČNÍ TÝM
Hlavní manažer projektu: Karolina Stránská
Manažer administrátor
Finanční manažer: Petr Zelenka

ODBORNÝ TÝM
Koordinátor a analytik: Michaela Vacková
Koordinátor spádovosti škol: Jitka Samková Volemanová
Odborný konzultant a facilitátor: Radek Šlangal
Evaluátor