Projekt SMS

Místní akční skupina Vyhlídky, z.s. aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů" reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Projekt na podporu chytré víceúrovňové správy ve venkovských obcích přinese nová inovativní řešení pro obce zapojené v místních akčních skupinách.
Název projektu: MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů
Poskytovatel dotace: Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
Zprostředkující subjekt: Odbor strukturálních fondů MV ČR
Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/B6.00043

Cíle projektu

Cílem projektu je podpořit spolupráci obcí zapojených do platforem místních akčních skupin (MAS), které jsou východiskem pro unikátní řešení pro efektivnější výkon veřejné správy. Ambicí projektu je skloubit potenciál modelu víceúrovňové veřejné správy ve venkovském prostoru s principy fungování certifikovaných MAS. Tento koncept považujeme v rámci území České republiky za pilotní. Projekt přinese celkem 142 nových produktů zaměřených na rozpracování a nastavení udržitelného modelu spolupráce obcí na platformách MAS.
Jejich výčet je následující:

 • Studie současného stavu výkonu veřejné správy v obcích a návrh jejího efektivnějšího výkonu na platformě MAS
 • Metodika meziobecní spolupráce na platformě MAS pro efektivnější výkon státní správy a samosprávy
 • Koncepční návrh legislativních řešení meziobecní spolupráce na platformě MAS
 • Zásobník dobré praxe: kuchařka ověřených nápadů z celé ČR a EU
 • Dodatky Strategií MAS (minimálně 69 kusů) zaměřené na spolupráci obcí v období 2015 – 2020
 • Pakty o spolupráci a partnerství (minimálně 69)

 

Projektem bude podpořeno minimálně 1 903 starostů, kteří tvoří jedinou cílovou skupinu aktivit tohoto projektu. Základním principem fungování projektu je společné sdílení podnětů, návrhů a příprava řešení vedoucích k využití potenciálu MAS. Hlavním nástrojem bude zásobník dobré praxe, který vybere pilotní řešení a povede k jejich širší implementaci v území obcí zapojených MAS. Součástí odborných aktivit je rovněž deskripce současného stavu výkonu veřejné správy v obcích na území zapojených MAS s cílem identifikovat systémový potenciál těsnějšího sdílení personálních kapacit či konkrétních inovativních procesů v oblasti veřejné správy. Pro posílení řešeného konceptu MAS projekt počítá s přípravou vybraných legislativních návrhů. Všechny klíčové aktivity odpovídají cílům výzvy B6 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, tedy hodlají: zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, snížit finanční nároky na chod administrativy, zvýšit výkonnost a kvalitu prováděných věcných agend úřadu při využití aplikace moderních metod, zlepšovat horizontální komunikaci ve veřejné správě.
Aktivity projektu zajišťuje hierarchicky členěný realizační tým projektu, jehož nedílnou součástí jsou kromě centrálního řídícího týmu především manažeři jednotlivých zapojených MAS. Ti zajišťují přenos klíčových informací, znalostí a kompetencí vůči cílové skupině projektu a zároveň garantují sběr dat z území zapojených MAS. Informační báze projektu výhradně souvisí s konceptem MAS, jež souvisí také se všemi hlavními odbornými výstupy projektu. Ty připravuje tým externího dodavatele, který garantuje profesionalitu, odborné znalosti a dlouholeté zkušenosti v oblastech spolupráce obcí a konceptu MAS.Smyslem projektu bylo podpořit spolupráci obcí a zvýšit kvalitu a efektivitu výkonu veřejné správy s využitím platforem MAS.

SMS ČR vydefinovalo následujících 5 prioritních oblastí:

 1. Doprava a veřejná dopravní obslužnost
 2. Regionální školství
 3. Protipovodňová opatření a krizové řízení
 4. Odpadové hospodářství
 5. Agenda zaměstnanosti

Během projektu byla vypracována studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího efektivnějšího výkonu. Do této studie bylo zapojeno přes 1000 obcí, které jsou sdruženy do 72 MAS z 10 krajů České republiky. Jedním z výstupů projektu byla vydána publikace „Jak se vám líbí náš venkov“, což je sborník nápadů dobré praxe z ČR a EU, která může být nápomocna při řešení místních klíčových problémů.

Hlavním výstupem projektu STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS

Aktivitami projektu jsou společná setkání a komunitní plánování v rámci MAS, účast na odborných workshopech a konferencích (aktivity přímé), nepřímými aktivitami je účast na kulatých stolech, které pořádala MAS Vyhlídky,z.s. a prostřednictvím získání výstupu tohoto projektu.

I setkání 16. 12. 2014 Mělník, hotel Olympionik
II. setkání 2. 9. 2015 Mělník, zasedací sál. Mě. úřadu v Mělníku

Fotoalbum

Materiály k 2. komunitnímu setkání
2. komunitní setkání
2. komunitní setkání
2. komunitní setkání
2. komunitní setkání
2. komunitní setkání
2. komunitní setkání
Kulatý stůl
Kulatý stůl
1. komunitní setkání