Zájmové skupiny

Zájmové skupiny odpovídají pěti klíčovým oblastem, ve kterých leží těžiště zájmu. Členové spolku náležejí k zájmovým skupinám, které jsou cíleně zaměřené na určitou věcnou problematiku Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Každý člen může náležet pouze k jedné zájmové skupině.

 

 

 

 

 

LIDÉ

Základem jakéhokoliv dění na jakémkoliv území jsou lidé. Pokud má mít místní akční skupina šanci na naplnění své vize musí zásadní důraz klást na rozvoj lidských zdrojů a péči o ně. Úspěšný region může být pouze ten, ve kterém je věnována zvýšená pozornost individuálním potřebám lidí, kteří v daném území žijí. Mezi nejdůležitější potřeby zcela jistě patří péče o stav těla (tedy zdravotní péče) a péče o stav ducha (tedy výchova, vzdělání a sociální péče). Důraz na individuální potřeby však musí být vhodně kombinován s důrazem na soudržnost komunity, tj. na budování a upevňování sociálních vztahů uvnitř komunity.

PRÁCE A VOLNÝ ČAS

Jedním ze základních kamenů spokojeného a kvalitního života lidí v jakémkoliv území či lokalitě je dostupnost a kvalita pracovních příležitostí, tedy možností seberealizace na jedné straně a zdroje příjmů na straně druhé. Pracovní příležitosti však nevznikají samy od sebe. Jejich vznik je vždy spojen s aktivitou, neboli s podnikavostí. Je to vlastnost, která nejen jedince, ale pokud jsou vytvořeny vhodné podmínky tak i celé území může posouvat dopředu. Podnikavost nemusí vždy znamenat podnikání, ale právě podnikatelé jsou těmi, kteří přispívají nejvíce k prosperitě území, k vytváření a udržování pracovních příležitostí a tedy i ke kvalitnímu zázemí pro život svůj a svých zaměstnanců.

OBEC

Obec je třeba chápat jako zázemí pro život. Čím je toto zázemí kvalitnější, tím je i život lidí spokojenější. Kvalita zázemí je především spojována s kvalitou vlastního bydlení a kvalitou služeb, které toto bydlení zajišťují. Nicméně důležitou vlastností, která spoluvytváří kvalitní zázemí pro život je bezpečnost. Tam, kde se lidé cítí v bezpečí, tam mohou plně využívat a rozvíjet svůj vlastní lidský a odborný potenciál a dávat jej k dispozici nejen pro sebe sama a své rodiny, ale rovněž pro rozvoj komunity, ve které žijí. Bezpečnost je spojována především s problematikou ochrany osob a jejich majetku na jedné straně a bezpečnou dopravou na straně druhé.


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Další oblast, která je součástí mozaiky kvalitního zázemí pro život je tvořena životním prostředím v daném území. Stav životního prostředí ovlivňuje do značné míry spokojenost obyvatel se životem v daném území a rozvoj jejich kulturně – sociální identity. Současně však vytváří podmínky, díky kterým se zvyšuje atraktivita území pro nové obyvatele nebo pro dočasné návštěvníky území.


KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Pátá věcná klíčová oblast je zaměřena na kulturní a přírodní dědictví regionu, které je třeba nejen zachovávat a chránit, ale rovněž šetrně využívat pro aktivity vedoucí k socio-ekonomické stabilitě a prosperitě. Dědictví je to, co přejímáme od minulých generací, uchováváme to a rozvíjíme a následně předáváme generacím novým. Jde o bohatství, se kterým může území disponovat, ale které nesmí spotřebovat. Kulturní a přírodní dědictví je v každém území základem pro rozvoj cestovního ruchu, tedy ekonomického odvětví, které je významným zdrojem pracovních příležitostí a příjmů obyvatel. Na druhé straně je však i důležitým základem pro posilování kulturně sociální identity obyvatel a tedy zdravého patriotismu a hrdosti z příslušenství k danému území.

Soubory ke stažení