Strategie CLLD 2014 - 2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vyhlídky, z.s.

MAS Vyhlídky, z.s.

byla finančně podpořena z fondů EU pro realizaci projektu pod názvem "PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ VÝDAJE MAS VYHLÍDKY, Z.S. s reg.č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002571 a to prostřednictvím vydání právního aktu dne 14.3.2017 a je tedy spolufinancován Evropskou unií

Cíl akce:

Cílem projektu je realizace a implementace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v obcích územní působnosti MAS. Účelem je zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje je základní strategický dokument MAS Vyhlídky,z.s. pro rozvoj území na léta 2014 - 2020 (dále jen SCLLD).

 

Struktura SCLLD

SCLLD má zmapovány stěžejní potřeby veřejného, občanského, ale i soukromého podnikatelského a zemědělského sektoru.Území MAS Vyhlídky bude ekonomicky prosperujícím regionem, poskytující svým obyvatelům prostor pro kvalitní život. Pro naplnění tohoto poslání bude využito všech kompetencí, které nabízí partnerská spolupráce a účelné a efektivní využívání všech zdrojů. 
SCLLD je strukturována do třech částí: části analytické, strategické a implementační. Výstupy části analytické jsou podkladem pro část strategickou zcela jednoznačně z ní vyplývají věcné klíčové oblasti rozvoje území. Ty jsou strukturovány do pěti klíčových oblastí:
LIDÉ, PRÁCE,OBEC, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A KULTURNÍ A PŘÍRODNÍ DĚDICTVÍ. 

Pro každou z klíčových oblastí jsou stanoveny strategické cíle, tedy dlouhodobějšího charakteru. Následně jsou u každé klíčové oblasti stanoveny dle zjištěných potřeb priority, opatření a aktivity, kterými, resp. některými z nich by měly nýt Strategické cíle naplňovány jak prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje, tak z ostatních zdrojů. Implementační část stanoví již konkrétní vazbu pro naplňování vytyčených cílů na jednotlivé nástroje (operační programy) . Kromě administrativních postupů je následně zařazen finanční plán, závazné indikátory a analýzu rizik.
SCLLD byla projednána nejvyšším orgánem MAS Vyhlídky, z.s. dne 26.11. 2015.

Strategie CLLD 2014-2020

Podklady při tvorbě SCLLD 2014-2020