IROP

Integrovaný regionální operační program

IROP je široce zaměřený program směřující k vylepšení kvality života v různých částech České republiky formou podpory rozvoje konkurenceschopnosti, infrastruktury, veřejné správy a dalších oblastí. Hlavními oblastmi, do nichž bude podpora směřovat, jsou silnice II., případně III. třídy, dopravní obslužnost, Integrovaný záchranný systém, sociální integrace, sociální podnikání, zdravotnická zařízení s důrazem na špičkovou specializovanou péči, vzdělávání, zlepšení energetické účinnosti v budovách, kulturní památky včetně muzeí, tzv. e-government a územní plánování měst a obcí. Podpora bude územně směřována do všech krajů České republiky kromě hlavního města Prahy. Výjimku tvoří e-government, tedy informační systémy pro státní správu, které mají dopad na celé území ČR.

Integrovaný regionální operační program stojí na zkušenostech předchozích let z realizace Integrovaného operačního programu (IOP) a regionálních operačních programů (ROP). V podporovaných aktivitách došlo k určitým změnám a posunům, které reflektovaly vývoj ekonomiky a regionů v posledních letech a také evropské a národní strategické dokumenty. Obecně vzato bude oproti předcházejícímu období podpora poskytovaná v IROP více koncetrovaná na konkrétní tematické oblasti prokazatelně podporující konkurenceschopnost.

V IROP budou více využívány i inovativnější formy – ať už jde o finanční nástroje, nebo integrované nástroje. Integrované nástroje představují způsob, jak koncentrovat prostředky EU ve specifických typech území a tím podpořit další rozvoj těchto oblastí a zároveň přispět k vyrovnání územních rozdílů. Konkrétně se jedná se o Integrované územní investice (ITI), Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) a Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).

Právě komunitně vedený místní rozvoj je zaměřen na venkovský prostor se zapojením místních akčních skupin (MAS) zastupující veřejné i soukromé zájmy s cílem zacílit podporu na místní potřeby daného venkovského území a rozvoj spolupráce aktérů na místní úrovni. Integrovaného nástroje CLLD bude využito ve venkovském území, konkrétně v území MAS tvořeném správními územími obcí s méně než 25 tisíci obyvatel. Pro toto území budou zpracovávány strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

UKONČENÉ VÝZVY IROP v sekci ARCHIV
Opatření podporované MAS Vyhlídky, z.s.
PRIORITNÍ OSA 1 - Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
 • SPECIFICKÝ CÍL 1.2
  - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
 • BEZPEČNOST
  - Zvyšování bezpečnosti dopravy (bezbariérové přístupy, zvukové signalizace pro nevidomé apod.)
 • CYKLODOPRAVA
  - Výstavba a modernizace cyklostezek, cyklotras včetně doprovodné infrastruktury (stojany, úschovny, odpočívadla)
PRIORITNÍ OSA 2 - Zkvalitnění  veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
 • SPECIFICKÝ CÍL 2.2 - Sociální podnikání - Vznik, výstavba, rekonstrukce, vybavení a rozšíření kapacity sociálních podniků
 • SPECIFICKÝ CÍL 2.4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 
  - Podpora infrastruktura pro předškolní vzdělávání - podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol
  - Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách
  - Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání
  - Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání
  - Podpora pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže

Fotoalbum

Soubory ke stažení