Stanovy

Obsah:


Článek I: Úvodní ustanovení
Článek II: Název spolku
Článek III: Sídlo spolku
Článek IV: Cíl (účel) činnosti spolku
Článek V: Orgány spolku
Článek VI: Valná hromada
Článek VII: Předseda
Článek VIII: Výkonná rada MAS
Článek IX: Dozorčí a monitorovací komise
Článek X: Hodnotitelská komise
Článek XI: Zásady hospodaření, příjmy spolku
Článek XII: Vznik členství
Článek XIII: Zánik členství
Článek XIV: Práva a povinnosti členů spolku
Článek XV: Zrušení, likvidace a zánik spolku
Článek XVI: Společná ustanovení
Článek XVII: Závěrečná ustanovení

Úvodní ustanovení

1.1. „MAS Vyhlídky, z.s.“ (dále jen „spolek“) byl založen podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Spolek je zapsán v rejstříku spolků vedeném Městským soudem v Praze v oddíle L vložce 15090.

1.2. Datum vzniku:11. října 2004 

1.3. IČ: 26676184

Článek II.

Název spolku

2.1. MAS Vyhlídky, z.s.

Článek III.

Sídlo spolku

3.1. Sídlem spolku jsou: Nebužely 92, PSČ : 277 34

Článek IV.

Cíl (účel) činnosti spolku

4.1. Účelem spolku a předmětem hlavní činnosti je veřejně prospěšná činnost v níže uvedených oblastech:

a) aktivity podporující rozvoj života na venkově
b) realizace rozvojové strategie
c) podpora a spolu-realizace projektů udržitelného rozvoje venkova
d) uplatnění nových forem zhodnocení přírodního kulturního dědictví za účelem posílení ekonomického prostředí v daném teritoriu
e) realizace komunitně vedeného místního rozvoje uskutečňovaného na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 

Článek V.

Orgány spolku

5.1 Orgány spolku jsou:

a) Valná hromada - nejvyšší orgán spolku
b) Výkonná rada MAS – výkonný a rozhodovací orgán spolku
c) Předseda – statutární orgán
d) Hodnotitelská komise – výběrový orgán
e) Dozorčí a monitorovací komise – kontrolní orgán

Článek VI.

Valná hromada

6.1. Valná hromada je nejvyšší orgán spolku a tvoří ji všichni členové spolku.

6.2. Do působnosti valné hromady náleží:

a) schvalování stanov spolku, jejich změn a doplňků
b) volba a odvolání členů výkonné rady MAS 
c) volba a odvolání členů dozorčí a monitorovací komise
d) volba a odvolání členů hodnotitelské komise
e) schvalování plánu činnosti MAS, výroční zprávy o činnosti a hospodaření, a roční účetní závěrky spolku
f) rozhodování o přijetí nového člena spolku
g) rozhodování o vyloučení člena spolku
h) rozhodování o zrušení spolku nebo o jeho fúzi s jiným spolkem
i) projednání zprávy dozorčí a monitorovací komise
j) schvalování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro území působení spolku, schvalování výběrových a bodovacích kritérií SCLLD, 
k) rozhodování o určení zájmových skupin,
l) rozhodování o dalších otázkách spolku, pokud si valná hromada rozhodování o nich vyhradí nebo je stanovy svěřují do působnosti valné hromady
m) odpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění strategie komunitně vedeného místního rozvoje v území MAS
n) určuje počet členů orgánů MAS
o) určuje pravomoci a působnost orgánů MAS


6.4. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné. Za právnickou osobu hlasuje její statutární orgán popř. člen statutárního orgánu nebo její písemně pověřený zástupce. Je-li partnerem MAS právnická osoba, zastupuje ji člen jejího statutárního orgánu, jinak může k zastupování právnická osoba zmocnit fyzickou osobu. 

6.5. Členové spolku se mohou při své osobní neúčasti na valné hromadě nechat zastupovat zmocněncem na základě plné moci. Zmocněný zástupce musí být ze stejné zájmové skupiny jako zmocnitel. 

6.6. Pravidelná valná hromada je svolávána jedenkrát za rok. Pravidelná valná hromada se koná vždy nejpozději do konce března roku následujícího k projednání činnosti za kalendářní rok předcházející pravidelné valné hromadě. 

6.7. Mimořádná valná hromada musí být též svolána na základě iniciativy nadpoloviční většiny všech členů spolku nebo na návrh dozorčí a monitorovací komise, a to nejpozději do 30 dnů ode dne doručení podnětu ke svolání valné hromady. Není-li v tomto termínu valná hromada řádně svolána, může ji svolat navrhovatel sám na náklady spolku. 

6.8. Termín a místo konání valné hromady je nutno oznámit všem členům spolku alespoň 20 dnů předem. Program valné hromady musí být zveřejněn spolu s pozvánkou alespoň 20 dnů před konáním valné hromady. Materiály k valné hromadě je nutno rozeslat 7 dní před datem konání VH. Za zveřejnění se považuje zaslání emailové zprávy členům spolku a vyvěšení na webových stránkách spolku. 

6.9. Zasedání valné hromady svolává předseda. Předseda zároveň odpovídá za rozeslání pozvánek či materiálů v dané lhůtě. 

6.10. O konání valné hromady se pořídí písemný zápis, který obsahuje průběh valné hromady, výsledky hlasování, přijatá a nepřijatá rozhodnutí. Zápisy o valných hromadách se uschovávají po celou dobu trvání spolku. 

6.11. Valná hromada může rozhodovat hlasováním „per rollam“ (korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda členům nejvyššího orgánu. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesilateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů nejvyššího orgánu. Rozhodnutí přijaté “per rollam” podepisuje předseda a bude rozesláno členům nejvyššího orgánu. Podrobný postup tohoto typu hlasování je popsán v jednacím řádu VH.

Článek VII.

Předseda

7.1. Předseda je statutárním orgánem spolku. 

7.2. Předseda zastupuje spolek navenek, koordinuje činnost spolku a jeho plynulý chod. Předseda se podepisuje tak, že k napsanému nebo otištěnému názvu spolku připojí svůj podpis. 

7.3. Předsedu volí výkonná rada MAS z řad svých členů do 15- ti dnů od konání volební valné hromady. Funkční období předsedy se shoduje s funkčním obdobím zvoleného člena výkonné rady a je tak tříleté. Při předčasném ukončení funkce předsedy je nový zvolen do 30 dnů ode dne ukončení funkce. Zvolen je pouze do konce funkčního období toho, koho ve funkci nahrazuje.

Článek VIII.

Výkonná rada - MAS

8.1. Výkonným a rozhodovacím orgánem spolku je sedmičlenná výkonná rada MAS. 

8.2. Členové výkonné rady MAS jsou voleni valnou hromadou z členů spolku na tři roky. Funkce člena výkonné rady je neslučitelná s výkonem jiné funkce spolku s výjimkou funkce předsedy spolku. 

8.3. Výkonná rada MAS

a) volí z řad členů výkonné rady MAS předsedu a odvolává ho,
b) stanovuje pracovní náplně vedoucích zaměstnanců a rozsah jejich oprávnění, vedoucími zaměstnanci jsou: vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD a manažer kanceláře MAS,
c) předseda výkonné rady svolává a řídí zasedání výkonné rady,
d) jmenuje vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD, a navrhuje ukončení jeho smluvního vztahu; jmenování je podkladem pro uzavření smlouvy s vedoucím zaměstnancem,
e) jmenuje manažera kanceláře MAS a navrhuje ukončení jeho smluvního vztahu; jmenování je podkladem pro uzavření smlouvy s vedoucím zaměstnancem.
f) spravuje majetek spolku,
g) podává valné hromadě ke schválení návrh valnou hromadou schvalovaných dokumentů,
h) zpracovává způsob hodnocení a výběru projektů MAS včetně kritérií pro SCLLD, která předkládá ke schválení valné hromadě,
i) schvaluje výzvy k podávání žádostí a vymezuje kritéria hodnocení pro konkrétní výzvy,
j) stanovuje výši podpory a vybírá projekty k realizaci na základě návrhu hodnotitelské komise,
k) vydává vnitřní předpisy spolku, pokud jejich vydání není vyhrazeno valné hromadě,
l) provádí další činnosti určené jí rozhodnutím valné hromady,
m) schvaluje rozpočet MAS.

8.4 Výkonná rada se schází podle potřeby, o schůzi se vyhotoví zápis. 

8.5 Výkonná rada může zřídit pracovní skupiny, které jsou odpovědné přímo Výkonné radě MAS. 

8.7. Výkonná rada MAS je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Výkonná rada MAS rozhoduje nadpoloviční většinou všech hlasů. Každý člen výkonné rady MAS má jeden hlas. Hlasovací právo členů výkonné rady je rovné. 

8.8. Výkonná rada MAS může rozhodovat hlasováním „per rollam“ (korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda ostatním členům výkonné rady MAS. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesilateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů výkonné rady MAS. Rozhodnutí přijaté “per rollam” podepisuje předseda. Na nejbližším zasedání výkonné rady MAS jsou členové informování o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání výkonné rady MAS. Podrobný postup tohoto typu hlasování je popsán v jednacím řádu VR. 

8.9. Jednání výkonné rady MAS se mohou její členové zúčastnit i s využitím technických prostředků, které jim umožní sledovat celý průběh jednání.

Článek IX.

Dozorčí a monitorovací komise

9.1. Dozorčí a monitorovací komise je kontrolním orgánem spolku a je pětičlenná. Dozorčí a monitorovací komise plní rovněž funkci orgánu pro monitoring projektů. 

9.2. Členové dozorčí a monitorovací komise jsou voleni valnou hromadou ze členů spolku na tři roky. Dozorčí a monitorovací komise volí předsedu ze svých členů. 

9.3. Funkce člena dozorčí a monitorovací komise je neslučitelná s výkonem jiné funkce ve spolku. 

9.4. Dozorčí a monitorovací komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Hlasovací právo členů dozorčí a monitorovací komise je rovné. 

9.5. Dozorčí a monitorovací komise:

a) dohlíží na to, že spolek vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy a podmínkami pro činnost MAS, standardy MAS a SCLLD
b) projednává řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření
c) kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru projektů
d) vykonává fyzickou a administrativní kontrolu realizovaných projektů, o čemž vyhotovuje zápis (minimálně 2x do roka)
e) zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení výkonné radě indikátorový a evaluační plán SCLLD).

9.6. Členové dozorčí a monitorovací komise mají právo kdykoli nahlížet do účetních knih a ostatních dokladů spolku,mají právo zúčastňovat se jednání výkonné rady – MAS s hlasem poradním. 

9.7. Dozorčí a monitorovací komise předkládá jednou ročně valné hromadě zprávu o výsledcích své činnosti, valná hromada bere tuto zprávu na vědomí. 

9.8. Dozorčí a monitorovací komise může svolávat mimořádné jednání valné hromady a výkonné rady MAS, jestliže to vyžadují zájmy spolku. 

Článek X.

Hodnotitelská komise 

10.1. Členy hodnotitelské komise volí valná hromada na tři roky. 

10.2. Hodnotitelská komise má sedm členů. Členové jsou voleni ze subjektů, které na území MAS prokazatelně místně působí. Funkce člena hodnotitelské komise je neslučitelná s výkonem jiné funkce ve spolku. 

10.3. Hodnotitelská komise volí ze svých členů předsedu, který svolává a řídí zasedání hodnotitelské komise. 

10.4. Při rozhodování hodnotitelské komise je hlasovací právo jejích členů rovné. Hodnotitelská komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů komise. 

10.5. Hodnotitelská komise:

a) realizuje hodnocení projektů na základě objektivních kritérií nastavených nejvyšším a rozhodovacím orgánem Vyhlídky, z.s. Doporučuje projekty k realizaci a předkládá tento návrh ke schválení výkonné radě,
b) organizuje veřejné obhajoby nebo místní šetření žadatelů o podporu projektů
c) provádí předvýběr projektů či projektových záměrů na základě objektivních kritérií, navrhuje jejich pořadí na základě přínosu k plnění záměrů a cílů SCLLD

Článek XI.

Zásady hospodaření, příjmy spolku 

11.1. Předpokládaným zdrojem příjmů budou:

  • dary a příspěvky fyzických a právnických osob a obcí
  • granty a dotace
  • příjmy z činnosti při naplňování cílů spolku, příjmy z činnosti na základě živnostenského listu Spolku
  • členské příspěvky
  • příspěvky na činnost spolku

11.2. Člen spolku má povinnost platit členské příspěvky. Členský příspěvek se platí ročně ve výši:
- fyzická osoba a OSVČ: Kč 300,-
- právnická osoba a obce: Kč 5 000,-
- nestátní nezisková organizace („NNO“): Kč 2 000,- 

11.3. Spolek hospodaří s finančními prostředky na základě rozpočtu schváleného výkonnou radou. 

11.4. Zprávu o hospodaření za kalendářní rok předkládá výkonná rada, schvaluje ji pravidelná valná hromada. 

Článek XII.

Vznik členství 

12.1. Členy spolku se mohou stát fyzické osoby starší 18 let, fyzické osoby podnikající a právnické osoby, které mají v rámci územní působnosti spolku trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu, či prokazatelně na daném území místně působí. 

12.2. Členové spolku náležejí k zájmovým skupinám, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD. Každý člen může náležet pouze k jedné zájmové skupině. 

12.3. Zájemci o členství podají písemnou přihlášku se stručně formulovanými důvody, které je k členství vedou. O přijetí nového člena do spolku rozhodne nejbližší valná hromada.

Článek XIII.

Zánik členství

13.1. Členství ve spolku zaniká:

  • vystoupením člena ze spolku
  • vyloučením valnou hromadou spolku
  • úmrtím člena
  • zánikem spolku
  • zánikem právnické osoby

13.2. Vyloučit člena ze spolku může valná hromada spolku pouze pro neplnění podstatných členských povinností po předchozím písemném upozornění na tuto možnost a po marném uplynutí přiměřené lhůty k odstranění nedostatků. 

13.3. Návrh na vyloučení může podat kterýkoliv člen spolku. V návrhu musí být uvedeny okolnosti, které osvědčují důvod vyloučení. Návrh na vyloučení musí být doručen členovi, jehož vyloučení je navrhováno; musí mu být dána možnost se k návrhu vyjádřit a žádat o vysvětlení, proč je navrhováno jeho vyloučení. 

13.4. Valná hromada rozhoduje o vyloučení s konečnou platností. Rozhodnutí o vyloučení musí být členovi doručeno. Vyloučený člen je oprávněn do 3 měsíců po doručení rozhodnutí o vyloučení požádat soud o rozhodnutí o neplatnosti vyloučení. 

13.5. Členství zaniká, pokud nejsou po dva po sobě následující roky placeny příspěvky a člen nejeví o činnost spolku zájem. 

13.6. Vyloučit člena může valná hromada, v případě, že jedná proti zájmům spolku, potažmo že jedná proti dobrým mravům. 

Článek XIV.

Práva a povinnosti členů spolku

14.1. Na činnosti spolku se podílejí všichni členové.

14.2. Vzájemná spolupráce členů spolku a poskytování informací bude uskutečňováno prostřednictvím internetových stránek www.vyhlidky.eu, e-mailem či písemně.

14.3. Členové spolku jsou povinni podílet se na činnosti spolku, zejména na zajišťování svěřených úkolů

14.4. Členové spolku jsou oprávněni nahlížet do písemností spolku.

14.6. Členský příspěvek je splatný vždy k 31. 3. roku, za který náleží.

14.7. Členové spolku mají právo být voleni do orgánů spolku popsaných v článku 5 těchto stanov.

14.8. Člen spolku má právo účasti na hlasování valné hromady.

14.10. Člen má povinnost zachovávat vnitřní řád spolku (§212 NOZ).

Článek XV.

Zrušení, likvidace a zánik spolku

15.1. Spolek se zrušuje rozhodnutím valné hromady nebo rozhodnutím soudu z důvodů stanovených §268 občanského zákoníku.

15.2. Při zrušení spolku jmenuje likvidátora výkonná rada MAS.

15.3. Likvidátor sestaví soupis majetku spolku, který zpřístupní v sídle spolku. O zveřejnění seznamu členy spolek vyrozumí. 

15.4. Likvidační zůstatek se převede na členy spolku, kteří byli řádnými plátci členských příspěvků nebo příspěvků na činnost spolku, a to v poměrné části s ohledem na výši zaplacených členských příspěvků nebo příspěvků na činnost spolku.

15.5. Spolek zaniká výmazem z rejstříku spolků.

Článek XVI.

Společná ustanovení

16.1. Kolektivní orgány spolku rozhodují ve sboru. Je-li rozhodnutí kolektivního orgánu přijato, zaznamená se na žádost člena, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Je-li návrh přijat za neúčasti některého z členů orgánu, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí; toto právo je naplněno zpřístupněním zápisu z jednání orgánu. 

16.2. Členové kolektivních orgánů musí být bezúhonní a svéprávní včetně jejich delegovaných zástupců. V rámci složení volených orgánů MAS nepředstavuje veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin více než 49% hlasovacích práv.

16.3. Je-li členem kolektivního orgánu spolku právnická osoba, zastupuje ji fyzická osoba, kterou k takovému zastupování zmocnila; není-li takového zmocnění, zastupuje právnickou osobu její statutární orgán resp. člen jejího statutárního orgánu. Ten musí splňovat podmínky podle čl.16.2. 

Článek XVII.

Závěrečná ustanovení

17. 1. Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravené se řídí zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník.

17.2. V případě, že některé ustanovení těchto stanov se stane neúčinné (např. z důvodu změny zákonné úpravy nebo rozhodnutí soudu), zůstávají ostatní ustanovení účinnými a výkonná rada MAS navrhne valné hromadě změnu stanov.

17.3. Toto znění stanov bylo schváleno valnou hromadou 27.2.2020

Tyto stanovy nahrazují stanovy ze dne 21. 8. 2015.


Datum: 29.2.2024 
Předseda spolku: Anneliese Beníšková
(ověřený podpis) 

Soubory ke stažení