PRV

Program rozvoje venkova 2014 - 2020

Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenviromentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství a krajinná infrastruktura. Dále program podporuje DIVERZIFIKACI EKONOMICKÝCH AKTIVIT ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj a také KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD), resp. metoda LEADER, která přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni.

Opatření podporované MAS Vyhlídky, z.s.

Opatření 4 - Investice do hmotného majetku

Podopatření 4.1. Podpora investic v zemědělských podnicích

Operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků

POPIS OPERACE - Investice v zemědělské výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů zemědělské prvovýroby, zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů a snadnějšímu přístupu k novým technologiím s výrazným inovačním potenciálem, tam kde je obnova zásadní pro další činnost. Podporována budou například ustájovací a chovatelská zařízení, skladovací kapacity na produkty rostlinné výroby, krmiva, steliva či druhotné produkty živočišné výroby, investice do nosných konstrukcí trvalých kultur, investice do staveb pro zahradnictví, pořízení speciálních mobilních strojů, či budování peletáren, jejichž produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku.

DRUH A VÝŠE DOTACE - Podpora je poskytována jako příspěvek ve výši 40 % způsobilých výdajů, přes MAS Vyhlídky 50%.

Tato míra podpory může být navýšena o 10 % pro mladé začínající zemědělce a o 10 % pro oblasti čelící přírodním a jiným zvláštním omezením znevýhodněním podle nařízení vlády č. 72/2015 Sb. o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „LFA oblasti“). K navýšení dojde na základě požadavku žadatele v rámci formuláře Žádosti o dotaci. Míra podpory však může dosáhnout maximálně 60 % způsobilých výdajů, přes MAS Vyhlídky 70%.

Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 50 000,- Kč na projekt.

 

Podopatření 4.2. Podpora investic, které se týkají zpracování/uvádění na trh a/nebo vývoje zemědělských produktů

Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

POPIS OPERACE - Operace je zaměřena na zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů. Podpora investic do zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh, umožní zemědělským podnikatelům, výrobcům potravin a krmiv využití moderních technologií. V neposlední řadě operace přispěje k rozvoji místních trhů a zkrácení dodavatelských řetězců. Konkrétně budou podporovány např. investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, pro finální úpravu, balení a značení produktů, do skladování i investice související s uváděním produktů na trh, a to včetně výstavby a rekonstrukcí budov a vybavení prodejen.

DRUH A VÝŠE DOTACE - Výše podpora se odvíjí od charakteru výstupního produktu, pokud spadá či nespadá do Přílohy I Smlouvy o fungování EU.

 • Pokud do přílohy I výstupní produkt spadá - dotace ve výši 50%
 • Pokud do přílohy I výstupní produkt nespadá - dotace 35% pro střední podniky, 45% pro malý a mikro podnik

Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 50 000,- Kč na projekt.

 

Podopatření 4.3 - Podpora na investice do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví

Operace 4.3.2 - Lesnická infrastruktura

POPIS OPERACE - Podpora rekonstrukcí a budování lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Ke zvýšení hustoty dojde realizací výstavby nové cesty či zvýšením kategorie stávající cesty její rekonstrukcí. Zohledněn bude rovněž vliv cestní sítě na odtokové poměry či vybavenost cest pro účely ochrany lesa. Kromě rekonstrukce a výstavby lesních cest bude podporována i obnova či nová výstaba souvisejících objektů a technického vybavení. Investice do lesních cest může být realizována pouze tam, kde jsou les a infrastruktura zdarma přístupné veřejnosti k rekreačním účelům. Výstavba pouze pro cesty kategorie 1L a 2L, rekonstrukce pro 1L a 2L, lesních svážnic (3L) a technologických linek (4L) na lesní cesty 1L a 2L, včetně souvisejících objektů.

DRUH A VÝŠE DOTACE - Podpora je poskytována jako příspěvek ve výši 80 % způsobilých výdajů, přes MAS Vyhlídky 90%.

Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 50 000,- Kč na projekt.

 

Opatření 6 - Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti

Podopatření 6.4 Podpora na investice na založení a rozvoj nezemědělských činností

Operace 6.4.1 Investice do nezemědělských činností

POPIS OPERACE - investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech, a to podporou vybraných ekonomických činností. Jedná se zejména o oblasti zpracovatelského průmyslu a maloobchodu. Mimo jiné bude podporována výroba potravinářských výrobků, nápojů, textilií, papíru, zpracování dřeva, dřevěných, kovových, skleněných výrobků, strojů a zařízení atd. Podpořeny budou též činnosti v oblasti stavebnictví, výzkumu a vývoje a dále široká škála maloobchodních činností.

 

DRUH A VÝŠE DOTACE - 25% pro velké podniky, 35% pro střední podniky, 45% pro malé a mikro podniky výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace 50 000,- Kč. na projekt.

 

Opatření 8 - Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

Podopatření 8.5 Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů

Operace 8.5.2 - Neproduktivní investice v lesích

POPIS OPERACE - Podpora zvyšování enviromentálních a společenských funkcí lesa, tedy posílení rekreační funkce lesa usměrňování návštevnosti, bezpečnosti návštěvníků a údržbě lesního prostředí. Výstavba stezek šíře do 2m, odpočivná zastavení infotabule, závory herní a fitness prvky, značení stezek.

 • Značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty, značení významných přírodních prvků, výstavba herních, naučných a fitness prvků
 • Zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, infotabulí, závor
 • Bezpečnostní prvky , mostky, závory, lávky, zábradlí
 • Zařízení k ukládání odpadků

DRUH A VÝŠE DOTACE - Podpora je poskytována jako příspěvek ve výši 100 % způsobilých výdajů.

Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 50 000,- Kč na projekt.

 

Podopatření 8.6 Podpora investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

Operace 8.6.1 - Technika a technologie pro lesní hospodářství

POPIS OPERACE - Investice do lesní techniky a postupů práce, zavedení šetrnější techniky a strojů pro hospodaření v lesích zamezujících poškození lesní půdy a porostů. Technika a technologie pro produkci kvalitního reprodukčního materiálu lesních dřevin.
Pořízení strojů

 • stroje a technologie pro obnovu, výchovu a težbu lesních porostů vč. jejich přibližování (možno pořídit koně s výkonnostní zkouškou)
 • stroje na zpracování potežebních zbytků
 • stroje pro přípravu půdy před zalesněním
 • stroje a technologie pro lesní školkařskou činnost /ne závlahy
 • stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest
 • mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví
 • výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu - stavba a technologické vybavení
 • nákup nemovitosti v případě dřevozpracujícího provozu

Hodnotí se podíl rozlohy PUPFL (pozemek určený pro funkci lesa) vůči celkové rozloze obhospodařovaných zem. pozemků evidovaných LHP/LPIS

DRUH A VÝŠE DOTACE - Podpora je poskytována jako příspěvek ve výši 50 % způsobilých výdajů.

Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 50 000,- Kč na projekt.

Velikost investice je vázána na velikost obhospodařovaného majetku v rámci bodového zisku

 

Opatření - LEADER

Podopatření 19.1. LEADER

Operace 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místních akčních skupin

Místní akční skupina Vyhlídky bude stejně tak jako dosud aktivně vstupovat do projektů spolupráce mezi místními akčními skupinami na národní a mezinárodní úrovní a to jak s místními akčními skupinami ze zemí EU tak i se subjekty z třetích zemí. Návrh opatření na rozvoj této spolupráce je uveden v prioritě 1.5. SCLLD MAS Vyhlídky. Věcně by spolupráce měla být zaměřena napříč pěti průřezovými tématy Lidé, Práce a volný čas, Obec, Životní prostředí a Přírodní a Kulturní dědictví.

1.5. Rozvoj odborných kapacit aktérů místního rozvoje

1.5.1. Vzdělávání - místní úroveň

1.5.1.1 Podpora vzdělávacích aktivit aktérů místního rozvoje

1.5.2. Národní úroveň

1.5.2.1. Podpora transferu know-how a příkladů dobré praxe do území MAS Vyhlídky

1.5.3. Mezinárodní v rámci EU

1.5.3.1. Podpora přípravy a realizace projektů spolupráce se subjekty z EU

1.5.4. Třetí země

1.5.4.1. Podpora přípravy a realizace projektů pro předávání zkušeností a následných projektů se subjekty z třetích zemí

Výzvy PRV včetně příloh ZDE

Soubory ke stažení