Podmínky vstupu do členství

Článek XII.

Vznik členství

12.1. Členy spolku se mohou stát fyzické osoby starší 18 let, fyzické osoby podnikající a právnické osoby, které mají v rámci územní působnosti spolku trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu, či prokazatelně na daném území místně působí.

12.2. Členové spolku náležejí k zájmovým skupinám, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD. Každý člen může náležet pouze k jedné zájmové skupině.

12.3. Zájemci o členství podají písemnou přihlášku se stručně formulovanými důvody, které je k členství vedou. O přijetí nového člena do spolku rozhodne nejbližší valná hromada.