MAP 1

Místní akční plán I.

Projekt: Místní akční plán ORP Mělník Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000683 Tento projekt je spolufinancován z EU.

Doba trvání projektu: 1. 5. 2016 – 30. 6. 2017

 

Anotace projektu:

Místní akční plán vzdělávání je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tak, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, tj. společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Aktivity projektu MAP:
  • ustanovení Řídícího výboru
  • zřízení pracovních skupin
  • vznik partnerství
  • definování lokální vize rozvoje vzdělávání
  • definování významných technických oblastí týkajících se předškolního a základního vzdělávání
  • vytvoření strategického rámce priorit MAP
  • evaluace hodnotící úspěšnost procesů vytváření partnerství
Výstupy MAP
  • dohoda o prioritách vzdělávání v území = Strategický rámec
  • soubor aktivit
Projekt SRP

Individuální projekt systémový Strategické řízení a plánování ve školách a v územích(registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283), pro který se dále používá zkratka SRP, pomáhá v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) řešit jeden z klíčových problémů českého vzdělávacího systému, kterým je nízká míra využívání strategického řízení a plánování a pedagogického vedení ze strany ředitelů škol. 
Více o projektu ZDE

Kontaktní osoby projektu:

Hlavní metodik projektu: PhDr. Marcela Pánková, PhD.
Hlavní manažer projektu: Karolina Stránská
Odborník pro zpracování strategie: Mgr. Galina Čermáková
Koordinátor klíčových aktivit: Marie Kolářová

Soubory ke stažení