MAP 2

Místní akční plán II.

Projekt: Místní akční plán ORP Mělník Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009073 Tento projekt je spolufinancován z EU.

Doba trvání projektu: 1.1.2019 - 30.6.2022

 

Anotace projektu:

Místní akční plán rozvoje vzdělávání je produktem spolupráce partnerů v území, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území. Místní akční plán je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Klíčové aktivity projektu MAP:
 1. Řízení projektu (ustanovení Řídícího výboru, pracovních skupin)
 2. Rozvoj a aktualizace MAP (podpora škol v plánování, spolupráce s individuálním projektem SRP, workshopy s rodiči, atd.)
 3. Evaluace a monitoring MAP
 4. Implementace MAP
Další aktivity v rámci projektu:
 • Poradenství pro ředitele škol
 • Spolupráce, výměna zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe
 • Rozvoj gramotností
 • DVPP
 • Inkluze a nadané děti
 • Klima, spolupráce s rodiči, kariérové poradenství, bezpečné prostředí, prevence
 • Infrastruktura a vybavení škol
Výstupy MAP
 • dohoda o prioritách vzdělávání v území = Strategický rámec
 • soubor aktivit
Projekt SRP

Individuální projekt systémový Strategické řízení a plánování ve školách a v územích(registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283), pro který se dále používá zkratka SRP, pomáhá v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) řešit jeden z klíčových problémů českého vzdělávacího systému, kterým je nízká míra využívání strategického řízení a plánování a pedagogického vedení ze strany ředitelů škol. Více o projektu ZDE

Kontaktní osoby projektu:

REALIZAČNÍ TÝM
Hlavní manažer projektu: Karolina Stránská
Asistent hlavního manažera: Aneta Kolářová
Manažer administrátor: Marcela Pánková
Finanční manažer: Petr Zelenka

ODBORNÝ TÝM
Hlavní kooridnátor, analytik: Michaela Vacková
Koordinátor spádovosti škol, manažer pro implementaci: Jitka Samková Volemanová
Odborný konzultant, facilitátor aktivit: Radek Šlangal
Lektor volnočasových aktivit: Jitka Králová

Soubory ke stažení